Twiske SwimRunners
 

Algemene voorwaarden lidmaatschap

Hier kan je de algemene voorwaarden van de Twiske Swimrunners vereniging lezen.
Tot de algemene voorwaarden, behoren ook de regels die in acht genomen dienen te worden om deel te nemen aan de trainingen, wedstrijden en clinics.

Algemene Voorwaarden Twiske Swimrunners, vastgesteld januari 28 april 2022.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer 83331719.


Contributie
Alle contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
Bij het aangaan van het lidmaatschap, dient voor de duur van het gehele seizoen betaald te worden. Het seizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december, met uitzondering van het swimrun seizoen (1 juni tot en met 30 september)
Het overeengekomen bedrag aan contributie dient ook te worden betaald indien de sporter tijdelijk om enigerlei reden niet in staat is om gebruik te maken van de trainingen.


Looptijd en opzeggen
Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Bij opzegging vóór het einde van de overeengekomen looptijd, wordt het lidmaatschap per einde van de looptijd werkelijk beëindigd.
Bij opzegging binnen 1 maand van het einde van de overeengekomen looptijd, dan wordt 1 maand opzegtermijn in acht genomen.
Opzegging van een lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden.
Indien inschrijving online heeft plaatsgevonden dan kan opgezegd worden via de website.


Leeftijd
De minimale leeftijd voor lidmaatschap is 14 jaar. De minimale leeftijd voor deelname aan swimrun trainingen is 16 jaar.
Trainingsdagen en -tijden
De trainingsdagen en -tijden worden vastgesteld door het bestuur van de Twiske Swimrunners. Afwijkende dagen en tijden worden kenbaar gemaakt aan de leden. Daarnaast kunnen tijdens de zomerperiode de openingstijden worden aangepast. In beide gevallen leidt dit in geen geval tot vermindering of teruggave van contributie.
Afhankelijk van weersinvloeden kan er besloten worden om een training te annuleren of af te breken.  Dit is geen aanleiding tot vermindering of teruggave van contributie.


Instructie
De sporter onderwerpt zich aan de door of het bestuur of trainers gegeven instructie en de sporter verklaart hierbij deze te allen tijde te zullen naleven.
Het betreft hier in het bijzonder instructie en reglementen in het kader van orde en veiligheid noodzakelijk voor een goed en veilig onderricht. Trainen is alleen toegestaan met het gebruik van de juiste kleding en materialen. Sporter houdt zich ten alle tijden aan de trainingsregels, zoals opgesteld in de bijlage van deze algemene voorwaarden.


Eigen risico
De sporter verklaart hierbij dat hij/zij sportinstructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel of zoekgeraakte eigendommen geheel door hem/haar worden gedragen.
Elke vorm van schade aan de sporter, zijn/haar materiaal of schade aan derden door toedoen van de sporter, is de verantwoordelijkheid van de sporter. De Twiske Swimrunners vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen of in te schakelen als bemiddelaar.
De sporter is zich ervan bewust dat het beoefenen van de sportactiviteiten die de vereniging verzorgt risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade die ontstaat ten gevolge van het beoefenen van enigerlei tak van sport tijdens de trainingen, voor eigen rekening en risico neemt. Tevens zal de sporter Twiske Swimrunners vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
Het betreden van het  door Twiske Swimrunners gehuurde zwembad, terreinen, sanitaire voorzieningen, gebouwen en douches is geheel op eigen risico. De Twiske Swimrunners vereniging is nimmer aansprakelijk voor (eventueel) opgelopen schade en/of letsel. Regels van Zwembad De Breek zijn ook van toepassing voor de sporter.
Twiske Swimrunners niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen van de sporter.
Het parkeren van voertuigen en het stallen van rijwielen zoals fietsen, brommers en scooters op en rond het terrein van zwembad De Breek is geheel voor eigen risico.
Deelname aan sportactiviteiten in de open lucht, op het land en in het open water brengt risico’s met zich mee. De sporter is zich daarvan bewust en sport met de vereniging mee op eigen risico van de sporter. Sporters dienen goed verzekerd te zijn en in het bezit van alle wettelijke verzekeringen (WA). Sporters dienen de eigen fysieke gesteldheid goed in te schatten, met name voor de eigen veiligheid. Wij adviseren om bij ziekte, het volgen van een specifiek dieet, blessures, (hart)klachten, zwangerschap of andere medische klachten advies in te winnen bij de eigen huisarts voordat de sporter meedoet met buitensportactiviteiten.
Indien ondanks het bepaalde in het voorgaande van dit artikel aansprakelijkheid van de vereniging voor schade van de sporter aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de vereniging tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de vereniging ter zake van die schade uitkeert.


Privacy en wet AVG
Bij inschrijven worden de door de sporter ingevulde persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Deze verwerking heeft als doel de gegevens van de sporter beschikbaar te maken als contractinformatie in de ledenadministratie. Deze informatie zal ook gedeeld worden met de Nederlandse Triathlon Bond. Gegevens worden zodoende uitsluitend ingevoerd in software van vertrouwelijke partners van de vereniging. Bij ondertekening van het inschrijfformulier geeft de sporter toestemming voor deze verwerking. De sporter heeft te allen tijde recht op inzage in de eigen gegevens. Verwijderen van gegevens kan door een schriftelijk verzoek in te dienen. Gegevens worden bewaard gedurende het lidmaatschap en tot drie jaar na beëindiging van het lidmaatschap.


Portretrecht
Sporter verleent bij voorbaat toestemming aan de vereniging voor openbaarmaking van tijdens of rond de trainingen gemaakte foto’s, video’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de sporter zichtbaar is.


Nederlands recht
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door de sporter is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


Regels in acht te nemen tijdens trainingen, clinics en wedstrijden
• Sporters dienen te allen tijde de aanwijzingen van trainers, bestuursleden, verkeersregelaars en/of politiebeambten op te volgen en moeten bedachtzaam zijn op aanwezige vervoersmiddelen.
• Sportactiviteiten vinden plaats in gebieden dat toegankelijk is voor publiek en verkeer.
• Trainers van de vereniging zijn gerechtigd om sporters uit te sluiten van de training, wanneer ze voortzetting niet verantwoord achten.
• Sporters dienen zich goed en sportief te gedragen, met inachtneming van de opgestelde gedragscode.
ZWEMREGELS
• Zwem- of duikbrillen mogen worden gedragen en worden sterk geadviseerd.
• Tijdens de trainingen in het zwembad, zijn de regels van het zwembad van toepassing.
HARDLOOPREGELS
• Deugdelijke hardloopschoenen zijn verplicht.
• Sporters dienen zoveel mogelijk rechts te lopen.
• Daar waar op de openbare weg gelopen wordt, voorkomen sporters hinder voor tegemoet komend verkeer en personen. Met meerdere personen naast elkaar lopen zal worden vermeden.
SWIMRUNREGELS
• Zwemvliezen, paddles, tubes, pull buoys, elastiek koord (max. 3 meter) en snorkels zijn toegestaan.
• Een sporter dient tijdens het zwemmen in open water te beschikken over een opvallende badmuts. Deze dient te worden gedragen op alle momenten dat de sporter in het water is. De vereniging voorziet elk lid van een badmuts, bij het aangaan van het lidmaatschap.
• Het dragen van een (swimrun) wetsuit is verplicht bij watertemperaturen onder de 18 graden. Daarboven is het een dringend advies. Wetsuit dienen van neopreen materiaal of gelijkwaardig te zijn.
• Zwem- of duikbrillen mogen worden gedragen en worden sterk geadviseerd.
• Het dragen van schoeisel is ten alle tijden verplicht tijden swimrun trainingen.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram